Stadgar

Stadgar

 

Föreningens stadgar


§ 1 Föreningens namn är Tango Amigazo


§ 2 Föreningens målsättning är att utöva och främja tango salón, med utgångspunkt främst från tangon i Villa Urquiza, Buenos Aires. Detta sker genom undervisning, träning och sammankomster för dans till rioplatensisk tango från 1920 till 1960.


§ 3 Var och en som respekterar föreningens målsättning äger rätt att bli medlem. Medlem är person som erlagt medlemsavgift.


§ 4 Medlemsavgiften. Årsmötet fastställer årligen medlemsavgiften.


§ 5 Beslutande organ:

 • A. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls årligen före mars månads utgång.
 • B. Årsmötet kungöres på föreningens webbsida senast en månad före sammanträdet. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor före årsmötet.
 • C. Vid årsmötet äger föreningens medlemmar rösträtt. Medlem som ej kan närvara vid mötet har rätt att rösta genom att lämna fullmakt till styrelsen.
 • D. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas;
 • 1. Mötets stadgeenliga utlysande
 • 2. Val av ordförande, sekreterare och en protokolljusterare för mötet.
 • 3. Genomgång av röstlängd
 • 4. Behandling och godkännande av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning och revisionsberättelse.
 • 5. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
 • 6. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 • 7. Fastställande av medlemsavgift
 • 8. Val av ordförande på ett år
 • 9. Val av 3-7 styrelseledamöter växelvis på två år
 • 10. Val av styrelsesuppleant på ett år
 • 11. Val av revisor och revisorsuppleant på ett år
 • 12. Val av valberedning, minst 2 personer
 • 13. Behandling av motioner och styrelsens förslag§ 6 Styrelsen – förvaltningen handhas av en styrelse bestående av ordförande och två ordinarie ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsen är beslutsmässig vid minst 3 närvarande ledamöter. Styrelsen beslutar om firmatecknare.


§ 7 Extra årsmöte – styrelsen äger rätt att inkalla extra årsmöte när styrelsens majoritet anser det påkallat eller om 2/3 av medlemmarna så begär. Kallelse, med angivande av tid, plats och motiv för extra årsmöte, skall meddelas medlemmarna senast en månad före det extra årsmötet.


§ 8 Stadgeändring – förändring av dessa stadgar kan endast ske vid två på varandra följande årsmöten. Förslag härom insändes minst 3 veckor före årsmötet till styrelsen som avger utlåtande. För förslagets antagande fordras 2/3 majoritet av avgivna röster.


§ 9 Upplösning – upplösning av föreningen kan endast ske vid årsmöte. Förslag härom insändes minst 3 veckor före årsmötet. Styrelsen avger utlåtande. För förslagets antagande krävs 2/3 majoritet av avgivna röster. Vid upplösning föreslår styrelsen förmånstagare av föreningens ev. tillgångar.


§ 10 Beslut – beslut fattas med enkel majoritet med undantag för § 8 och § 9. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid personval då lottdragning avgör. Fullmakt enligt paragraf 5 C gäller.


Uppsala 2013-06-26